Stadgar

§1
Klubbens namn är Arlanda MotorClub. Godkända initialer är AMC. Styrelsen har säte i Märsta.

§2
Arlanda MotorClub har till ändamål att underlätta och uppmuntra utövandet av motorsport. Värva barn och ungdomar och utbilda goda motorsportutövare. Verka för god kamratanda samt att bedriva andra, med motorsport förenliga, aktiviteter. Verksamheten skall utformas i enlighet med regler utfärdade av Svenska Bilsportförbundet (SBF), Svenska Motorcykelförbundet (SVEMO), samt Riksidrottsförbundet (RF). Klubben skall även främja det trafiksäkerhetsmässiga arbetet.

§3
Klubben består av årsmedlemmar och hedersmedlemmar. Till medlem kan styrelsen invälja varje välfrejdad person som där om lämnat ansökan. Till hedersmedlem kan väljas person som gjort sig synnerligen förtjänt om klubben eller som på annat sätt befrämjat dess syften. Hedersledamot föreslås av styrelsen på årsmöte. Hedersmedlemmar är befriade från avgift.

§4
Medlemsavgiften skall vid inträde i klubben bifogas inträdesansökan. Avgiften återbetalas såvida ansökan ej godkännes. För övrigt skall medlemsavgiften vara erlagd varje verksamhetsår före 15 mars. Medlem som inte under verksamhetsåret erlägger fastställd årsavgift kan uteslutas ur klubben. Klubbens årsavgift fastställs vid årsmöte. 

§5
Klubben angelägenheter handhas av en styrelse vald på årsmötet, som skall bestå av minst 5 högst 8 ledamöter, nämligen:

1. Ordförande

2. Vice ordförande

3. Sekreterare

4. Kassör

5. Ledamot

6. Ledamot

7. Ledamot

8. Ledamot

Dessutom kan klubben välja 4st suppleanter. 

§6
Till ledamot av styrelsen kan väljas röstberättigad medlem som av valberedning eller annan röstberättigad medlem skriftligen föreslås senast tredje dagen före årsmötet.

Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter på två år. Samtliga skall kunna återväljas. Ledamöter med udda nummer väljs udda år och ledamöter med jämna nummer väljs jämna år. En av suppleanterna väljs varje år under förutsättning att sådan väljes. Uppstår under valperioden vakans, kan styrelsen komplettera sig själv för den återstående delen av valperioden.

§7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i hans frånvaro av vice ordföranden och är beslutsmässig när halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal, fäller den mening som ordföranden beträder. Styrelsen må under eget ansvar handlägga löpande ärende genom ett arbetsutskott under förutsättning att viktigare ärenden konfirmeras och protokoll föres av styrelsen. Över sin verksamhet skall styrelsen senast 30 jan avge berättelse, som ställs till revisorernas och årsmötets förfogande.

Ordföranden är klubbens officiella representant, leder förhandlingarna samt övervakar klubbens arbete i sin helhet och stadgarnas efterrättelse. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i dennes ställe. Klubben tecknas av ordföranden och kassör var och en för sig.

Sekreteraren åligger att jämte ordföranden handhava klubbens löpande göromål och sköta dess korrespondens, att föra protokoll vid styrelsens sammanträden, att upprätthålla en aktuell matrikel över klubbens medlemmar i minst två ex, varav ett förvaras av kassören, samt att upprätthålla förslag till årsberättelse mm. Varje officiell skrivelse skall undertecknas av ordförande, sekreterare eller annan behörig ledamot. Kassören åligger att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för klubbens räkning samt att föra klubbens räkenskaper.

Ordföranden attesterar utgiftsposterna. Klubbens räkenskaper skall vara tillgängliga för revision senast 30 jan varje år.

Matrielförvaltare skall ansvara för klubbens matriel och områden. Se till att denna är i brukbart skick samt vid behov föreslå styrelsen avskrivningar samt inköp mm.

§8
Klubbens verksamhetsår räknas från 1 jan till 31 dec.

§9
Vid årsmöte välj två revisorer jämte två revisors suppleanter.

§10
Klubben ska vara ansluten till Svenska Bilsportförbundet (SBF), Svenska Motorcykelförbundet (SVEMO), samt Riksidrottsförbundet (RF) och alltid följa deras bestämmelser.

§11
Klubben kan utse kommittéer eller sektioner att handha diverse uppgifter. Dessa kommittéer eller sektioner är ansvariga inför styrelsen.

§12
Hedersmedlem samt årsmedlem som vid rösträttens utövande fyllt 15år samt erlagt fastställd årsavgift i stadgenlig tid äger vid sammanträde en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

§13
Alla val står öppet, såvida ej sluten votering begärs. Vid lika röstetal vid öppen votering gäller ordförandens mening.

Vid sluten omröstning sker lottdragning om olika röstetal uppnås. Styrelsen äger ej rätt att deltaga i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

§14
Årsmöte hålls senast i februari på dag och plats som bestämts av styrelsen. Extra allmänt sammanträde utlyses då styrelsen anser det erforderligt eller då minst 10 röstberättigade medlemmar därom gjort skriftlig framställning till styrelsen som därvid i kallelsen skall ange orsaken till sammanträdet. Kallelsen skall vara skriftlig och levereras via epost samt tydlig information på hemsidan minst 14 dagar i förväg. Om någon medlem inte har tillgång till internet eller av annat skäl föredrar en kallelse via post är det han eller hennes ansvar att anmäla detta till styrelsen. Sammanträdet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som på kallelsen infunnit sig till detsamma. Ärende som enskild medlem önskar få behandlad vid årsmöte, skall vara skriftligt samt inlämnad till styrelsen senast 8 dagar före mötet.

Vid klubbens årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet

2. Fastställa röstlängd.

3. Val av 2 personer jämte ordföranden justera protokoll

4. Fråga om mötets stagde enliga utlysning

5. Styrelsens årsberättelse

6. Ev. sektioners årsberättelse

7. Revisorernas årsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

9. Budget för det nya året

10. Förslag som väcks av styrelsen eller av medlem

11. Val av

a) Styrelse

b) 2 revisorer och 2 revisors suppleanter

c) Ledamöter i kommittéer eller sektioner

12. Motorsportsdiskussion 

§15
Genom inträde i klubben har medlem ställt sig dess stadgar till efterrättelse. Medlem får icke utlåna medlemskort eller/och medlemsmärke till utom klubben stående person.

Medlem bör vinnlägga sig om:

1. att uppträda hänsynsfullt mot allmänheten

2. verka för trafikkulturens höjande

3. iakttaga det lugn och goda omdöme som kännetecknar en god sportsman

§16
Medlem som önskar utträda ur klubben skall göra skriftlig anmälan till sekreteraren och erlägga de skulder han/hon häftar till klubben. Anmälan om utträde behandlas på första därpå följande styrelsesammanträde.

§17
Medlem som bryter mot klubbens bestämmelser eller i övrigt handlar mot hederns lagar, kan uteslutas av styrelsen, men äger i sådant fall rätt att vid nästkommande allmänna sammanträde söka ändring i styrelsens beslut.

§18
Beslut om att klubben skall upplösas kan endast fattas på årsmöte med kvalificerad majoritet av de närvarande medlemmarna två år i följd. Sådant förslag skall väckas av styrelsen minst 14 dagar i förväg.

§19
I händelse av att klubben upplöses skall innevarande medel enligt årsmötets beslut tillfalla annan lämplig institution som främjar motorsporten i Sverige. I händelse av upplösning skall Sveriges motorfederation underrättas. Bestyrkt avskrivet protokoll från det sammanträdet där det slutgiltiga beslutet fattats, jämte avskrift av balansräkning och revisionsberättelse skall bifogas.

§20
Förslag till ändring av stadgar skall minst 8 dagar före allmänt sammanträde inlämnas skriftligt till styrelsen, som har att behandla och på sammanträdet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För antagande av ändring krävs kvalificerad majoritet av de angivna rösterna. 

Reviderade 2016-02-01